Rozgoryczona K

42 teksty – auto­rem jest Roz­go­ryczo­na K. 

* * *

Może myślisz,
Że zaw­sze jest tak, jak myślisz...
Po­myśl nad tym,
Bo to wprost nie do pomyślenia...
Żebyś zaw­sze myślał,
Że myślisz dobrze!
Dob­rze nad tym pomyśl...
Dobrze?
To dob­rze zrobi
Two­jemu myśleniu. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 9 czerwca 2016, 14:08

* * *

Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny,
Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę.
Płaczę, ale nie dla­tego, że boli.
Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję.
Kocham Cię. I Ty mnie kochasz.
Ale mam pus­te, pus­te oczy...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2016, 22:42

Jes­tem z tych, których życie prze­raża i zachwy­ca tak moc­no, że je­dyne fil­my, ja­kie są w sta­nie oglądać, to fil­my do­kumen­talne. Jes­tem z tych, którym życie nig­dy "nie wyj­dzie", bo nic nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 maja 2016, 12:58

Zły dzień to ta­ki, kiedy jes­teś sobą, po­mimo że wca­le nie chcesz,
A przy tym wszys­cy dookoła wma­wiają Ci, że to nie Ty i że ta­kiego Cię nie znali.
I wte­dy zaczy­nasz zda­wać so­bie sprawę, że tak nap­rawdę nikt Cię nie zna
Ani Ty nie znasz ich. A cały świat jest so­bie ob­cy, zda­ny na samotność
I je­dynie w tej sa­mot­ności możesz od­na­leźć w dru­gim człowieku cząstkę siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2016, 11:34

* * *

Na całej długości po­roz­rzu­canych słów
W kon­wul­sjach i dreszczach niedo­kończo­ne myśli, strzępy banałów,
Żywe po­pioły nie­dzi­siej­szych cząstek czasoprzestrzeni
Leżą mi w głowie, do góry nogami. 

wiersz • 30 kwietnia 2016, 22:52

Szczęście

Wie­rzyłam w długie la­ta pew­ności i bezpieczeństwa.
Cze­kałam na sta­bil­ność emoc­jo­nalną i zdro­we związki międzyludzkie.
Mod­liłam się o pokój: na świecie, w ser­cu, w rodzi­nie, w domu.
A szczęście przyszło do mnie
W skróco­nej wersji:
Zwykłego po­ran­ka, wśród wiosen­nych promieni
I szepnęło mi do głębi mo­jej cze­kającej duszy,
Że in­ne nie istnieje,
I że wszys­cy, którzy na nie czekają,
Za­pom­nieli, że muszą od­na­leźć je sami.
Odeszłam niepo­cie­szo­na. Ale szczęśliwa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2016, 23:34

Tej nocy

Świecą pus­tką pry­wat­ne nieba,
Ciężkie sa­mot­ności zwi­sają na błyszczących sznu­rach gwiazd,
Chaos głośno pu­ka do bez­sennych serc,
Na próżno...
Pachnące świeżym grzechem ciepłe ciała płyną w stu­kocie ciszy,
Dum­ny księżyc śle im śnieżno­biały uśmiech z nutką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2016, 01:40

* * *

Pot­rze­buję luster
Na ścianach domów, bloków, kamienic,
Na twarzach ko­biet, mężczyzn i dzieci,
Kiedy przechodzę obok niepewnie,
A oni pat­rzą na mnie chłod­no lub wcale.
Pot­rze­buję luster,
By upew­niać się,
Że spod cien­kiej war­stwy uda­wane­go spokoju
Nie wypływa gdzieś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2016, 14:18

* * *

Dziś drze­wa były piękne. I już nie kuły.
Płyn­nie od­da­lały się gdzieś w baj­kową nicość.
Ja­kaś słod­ka woń, roz­puszczo­na w powietrzu
Zda­wała się mi­gotać ty­siącem barw
I prze­nikać do mo­jego mar­ne­go wnętrza,
Jed­nak nocą czar pryska.
Gdy­by tak spadł deszcz... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 marca 2016, 23:37

* * *

Drze­wa, drze­wa, drze­wa...
Jak kan­cias­te pa­tycza­ki kujące szarą ni­cość nieba
Przepływają za przy­ciem­nianą szybą samochodu.
Każde, trochę zde­zorien­to­wane, wy­daje się pytać:
"Czym jest życie?" "Ja­ki jest je­go sens?"
Mi­jają szyb­ko, gna­ne chłod­nym wiat­rem, skostniałe.
Może sta­wianie diagnoz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 marca 2016, 21:42
Rozgoryczona K

„Być wyjątkiem – znaczy walczyć ze wszystkim (…) Być wyjątkiem – znaczy być wolnym od reguły, czyli wolnym – znaczy być wariatem.” S.Żeromski "Dzienniki"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rozgoryczona K

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 czerwca 2016, 18:37Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Może myślisz, Że zaw­sze [...]

9 czerwca 2016, 14:43krysta sko­men­to­wał tek­st Może myślisz, Że zaw­sze [...]

9 czerwca 2016, 14:40krysta sko­men­to­wał tek­st Może myślisz, Że zaw­sze [...]

9 czerwca 2016, 14:36Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Może myślisz, Że zaw­sze [...]

9 czerwca 2016, 14:26krysta sko­men­to­wał tek­st Może myślisz, Że zaw­sze [...]

20 maja 2016, 15:33Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Jestem z tych, których [...]

20 maja 2016, 11:34Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Jestem z tych, których [...]

7 maja 2016, 12:48Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Zły dzień to ta­ki, [...]

7 maja 2016, 11:54Cris sko­men­to­wał tek­st Zły dzień to ta­ki, [...]

5 kwietnia 2016, 16:37krysta sko­men­to­wał tek­st Szczęście